שידורים חיים
ספר תוכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנים 2017-2018
חדשות לע"מ

ספר תוכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנים 2017-2018

05 מרץ 2017

בימים אלו ממש פורסם ספר תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנים 2017-2018. ספר זה הוא התוצר השנתי של תהליך התכנון המתקיים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. תהליך זה, המובל על-ידי המנכ"לים ואגפי תכנון המדיניות במשרדים וביחידות, הינו חלק ממהלך מתמשך להטמעת תרבות תכנון בעבודת הממשלה, לקידום החשיבה התוצאתית ולהגברת שקיפות עבודת הממשלה לציבור.תכניות העבודה המוצגות בספר מגובשות בהתאם למתודולוגיה ממשלתית אחידה, המפורטת במדריך התכנון הממשלתי. הספר מציג את עיקרי תכניות העבודה של משרדי הממשלה, יחידות הסמך ולראשונה גם תאגיד סטטוטורי. למעשה, הספר מתרגם את המדיניות הממשלתית לכדי מדדי תפוקה ותוצאה. מבין דפי הספר עולים הנושאים שהממשלה ה-43 שמה לפניה כאתגרים המשמעותיים : הגדלת הצמיחה הכלכלית, שוויון הזדמנויות לכלל אזרחי ישראל והפחתת הנטל הרגולטורי והבירוקרטי על עסקים ואזרחים.

קישור לקריאת הספר:

http://www.plans.gov.il/pdf2017/#486

undefined