שידורים חיים
המלחמה בשחיתות ליישם מהר, וינשטיין. צילום: משרד המשפטים
חדשות לע"מ

המלחמה בשחיתות

27 ינואר 2016

השהיית כל חבר רשות או מועצה הנאשם בפלילים, הצהרה של נבחרים על ניגודי עניינים, חסמים למינוי מקורבים והקשחת נורמות המכרזים - היועמ"ש אימץ את דו"ח הצוות למאבק בשחיתות ברשויות המקומיות

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, החליט לאמץ את דו"ח הצוות שמונה על-ידו, ושגיבש שורת המלצות באשר לדרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי, בעקבות פרשות שחיתות שונות ברשויות, והרשעת ראשי ערים רבים.

הצוות ממליץ על צעדים רבים, במישורים שונים, אחת המעניינות שבהן קשורה להרחבת החוק, כך שסמכות ההשעיה של ראש רשות או חבר מוסד תכנון שהוגש נגדו כתב אישום, תורחב ותחול על כלל חברי מועצת הרשות.

בכל הנוגע למניעה וטיפול בניגוד עניינים של נבחרי ציבור ועובדי ציבור ברשויות המקומיות, קוראת הוועדה כי ראשי רשויות מקומיות, סגניהם וכל חברי המועצה, יידרשו להצהיר בסמוך לבחירתם על תחומים שבהם עלול להיווצר ניגוד עניינים בין כהונתם הציבורית לענייניהם האחרים, וכי הליך זה יבוצע על ידי גוף חיצוני.

הצוות ממליץ כי הנורמות החלות על מכרזים בשלטון המקומי יהיו דומים לנורמות הקבועות בשלטון המרכזי, קרי במשרדי הממשלה השונים. כך המליץ הצוות על שינוי הרכב ועדות המכרזים בשלטון המקומי כך שאלו לא יהיו מורכבות עוד מנבחרי ציבור אלא מבעלי התפקידים הרלוונטיים ברשויות המקומיות.

בנוסף המליץ הצוות כי בחירת עובדים בכירים בעלי זיקה לנבחרי ציבור באותה רשות, תהיה טעונה אשרור על-ידי ועדה חיצונית שתבחן את שאלת קיומם של כישורים מיוחדים של המועמד למילוי התפקיד וכן כי המגבלות בעניין העסקת קרובי משפחה יוחלו גם על העסקת עובדים בתאגידים עירוניים.

סוף ל-"מאכערים"

בנוסף המליץ הצוות על חיזוק מעמדם של "שומרי הסף" בשלטון המקומי, בדגש על היועץ המשפטי לרשות המקומית, גזבר הרשות ומבקר הפנים של הרשות, בין היתר בכך שבכל הרשויות המקומיות ימונה יועץ משפטי שהוא עובד הרשות.

עוד המליץ הצוות כי יאוישו במלואן משרות התביעה והפיקוח ברשויות המקומיות לצורך הבטחת רמת אכיפה סבירה, ועל קיום רוטציות באזורי פיקוח בין הפקחים השונים המועסקים על-ידי הרשויות.

במסגרת מהלך לשיפור הדין המשמעתי של עובדי הרשויות המקומיות המליץ הצוות כי יכונן גוף מרכזי, ארצי ועל-רשותי, אשר יוכל לנקוט באמצעים משמעתיים, ובכללם הליכי חקירה ביחס לעבירות מסוימות, גם כאשר הרשות המקומית נמנעת מלעשות כן.

עוד קוראת הוועדה לפעול לצמצום הצורך בהסתייעות ב"מאכערים" באמצעות שיפור השירות לציבור והנגשתו, לפעול להעלאת רמת השקיפות באמצעות פרסום יזום בנוגע להחלטות ועסקאות מהותיות, וכן לשיפור מנגנוני האכיפה הפלילית בתחום השחיתות השלטונית בשלטון המקומי והממשקים בין הגורמים השונים הפועלים בתחום. בנוסף ממליץ הצוות להסדיר את תחום התרומות באמצעות נוהל מחייב.

בהודעת היועמ"ש היום צויין כי הוא מביע את תקוותו שבהמלצות הדו"ח ויישומן יהיה כדי לתרום תרומה משמעותית לביצור שלטון החוק ולמען טוהר-המידות בשירות הציבורי בשלטון המקומי, וכי הוא קורא לפעול לשם יישומו בהקדם האפשרי.

מינוי הצוות נעשה בעקבות עדויות שהצטברו לאורך השנים לקיומם של דפוסי פעילות מושחתים ברשויות מקומיות שונות, בין היתר, פרשות שחיתות במעורבות ראשי רשויות ובעלי תפקידים בכירים בשלטון המקומי כדוגמת "פרשת הולילנד", והרשעתם של מי שכיהנו כראשי הרשויות המקומיות בת-ים, רמת-גן, נצרת-עילית, רמת-השרון וצפת.

הצוות שעמל שנה וחצי על הנושא, הורכב בנציגים בכירים ממשרד המשפטים, משרד הפנים, משטרת ישראל והשלטון המקומי, בראשותה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ), גב' דינה זילבר, וכן שני צוותי משנה שפעלו לצדו.